Jak ustalić aktualny adres dłużnika – osoby fizycznej?

Jak ustalić aktualny adres dłużnika – osoby fizycznej?

W przypadku windykacji lub innych sytuacji związanych z odzyskiwaniem długów, ważne jest ustalenie aktualnego adresu dłużnika. Niestety często zdarza się, że dłużnik nie jest dostępny pod znanym dla wierzyciela adresem i wszelka korespondencja wraca do nadawcy z adnotacją „adresat nieznany”.

Czy ustalenie danych dłużnika w Polsce jest możliwe? Jak ustalić adres dłużnika?

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL       

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL to pismo składane w celu uzyskania informacji osobowych konkretnej osoby z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Rejestr mieszkańców to lokalna baza danych, w której gromadzone są informacje o osobach zamieszkujących w danym obszarze administracyjnym, natomiast rejestru PESEL to centralna baza danych, w której gromadzone są informacje o obywatelach zamieszkujących w Polsce.

Kto może złożyć wniosek?         

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL może złożyć wyłącznie osoba, która posiada interes prawny w uzyskaniu danych adresowych.          

Interes prawny należy uzasadnić i udokumentować (np. załączyć pismo sądowe wzywające do wskazania adresu dłużnika). Zgodnie z aktualnie dominującą linią orzeczniczą polskich sądów administracyjnych, sam zamiar wytoczenia powództwa nie jest wystarczającą podstawą dla uzasadnienia interesu prawnego wnioskodawcy.

Co zawiera wniosek?   

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL składa się na urzędowym formularzu.

Dokument należy wypełnić o dane wierzyciela oraz jego pełnomocnika, o ile taki został ustanowiony. Ponadto we wniosku należy wpisać znane dane dłużnika (np. imię i nazwisko, numer PESEL), a także zakres żądanych danych dłużnika.

Wniosek wymaga uzasadnienia, które może zostać załączone na dodatkowej karcie. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych oraz wszelkie inne dokumenty, które uzasadniają interes prawny wierzyciela.

Gdzie należy złożyć wniosek?   

Wobec nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy w Polsce.

Ile czasu trwa opracowanie wniosku?

Po złożeniu wniosku, urząd przeprowadzi postępowanie w celu ustalenia, czy istnieje podstawa prawna do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Ważne jest, aby pamiętać, że wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL jest procedurą formalną i konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Czas oczekiwania na udzielenie informacji może się różnić w zależności od obciążenia danego organu. Co do zasady urząd odpisuje w ciągu miesiąca (od dnia złożenia wniosku).

Treść artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.