Polityka prywatności

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Gemen przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych jej informacji. Jednym z podstawowych obowiązków Kancelarii jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych (określanych również jako „informacje umożliwiające identyfikację osoby”) zgromadzonych za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego.

Kancelaria gromadzi tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające jej serwis internetowy, aby przekazywać im informacje i/lub dostarczać usługi. Prosimy zapoznać się z niniejszą polityką prywatności („Polityka prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób Kancelaria gromadzi, wykorzystuje i chroni przekazane jej dane osobowe.

Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Gemen (zwana dalej „Administratorem” lub „Kancelarią”) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 20/6, 70-560 Szczecin (zob. impressum).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Nami pod adresem: kontakt@kanzlei-gemen.de

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kancelaria na bieżąco podejmuje wszelkie działania w celu uzyskania pełnej zgodności swoich praktyk z ww. przepisami oraz wszelkimi innymi europejskimi i polskimi regulacjami prawnymi odnoszącymi się i/lub regulującymi przetwarzanie danych osobowych.

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Państwa dane osobowe przetwarzane są m.in. w celach zapewnienia świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
 2. jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przechowywanie danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego, dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane:

 1. doradcom księgowym Kancelarii – na cele realizacji usług księgowo-podatkowych;
 2. radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, praktykantom (studentom), asystentom prawnym – zatrudnionym w kancelarii lub świadczącym na rzecz Kancelarii usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług;
 3. firmie informatycznej, obsługującej system teleinformatyczny Kancelarii;
 4. wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej);
 5. kancelariom notarialnym – w celu przekazania danych niezbędnych do sporządzenia umów lub przygotowania do tych umów oświadczeń w formie notarialnej;
 6. bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, etc.) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na wyraźne Państwa życzenie.

Prawa osób, których dotyczą dane

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia, cofnięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw, jego dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą poza obszarem Unii Europejskiej

eżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeżeli dzieje się to w ramach korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych podmiotom trzecim, nastąpi to tylko wtedy, gdy ma to na celu wypełnienie naszych (przed)umowych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, obowiązku prawnego lub naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są specjalne wymogi art. 44 i nast. RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposóbzautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Kategorie danych osobowych

Kategorie mogą zawierać m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, numer telefonu, adres email, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach numer dowodu osobistego.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Kancelaria może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej polityki prywatności. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Kancelaria chroni dane osobowe użytkowników.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

Strona używa plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane przy pomocy ciasteczek wykorzystywane są dla prawidłowego działania strony i jej funkcji, w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkowników, optymalizacji korzystania ze strony oraz w celach statystycznych i analitycznych.

Strona wykorzystuje zarówno cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki cookies trwałe (które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia). Mechanizmy plików cookies nie pozwalają na identyfikację czytelnika, nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia czytelnika. Administrator wykorzystuje cookies w celu prawidłowego działania strony oraz zapamiętania preferencji użytkowników. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.

Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.