Postępowanie egzekucyjne w Polsce

Z uwagi na coraz większy udział polskich przedsiębiorców w obrocie gospodarczym za granicą, zwiększa się również liczba zagranicznych wyroków zasądzających roszczenia od podmiotów mających siedzibę lub majątek na terytorium Polski. Podobna sytuacja ma miejsce w stosunku do dłużników, będących osobami fizycznymi. W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób wyegzekwować w Polsce zagraniczną wierzytelność wobec polskiego dłużnika (postępowanie egzekucyjne w Polsce).

Zwracamy uwagę, że postępowanie egzekucyjne w Polsce znacznie różni się od postępowania egzekucyjnego na terenie Niemiec, dlatego szczególnie ważna w przedmiotowych sprawach jest konsultacja z adwokatem.

Z uwagi na coraz większy udział polskich przedsiębiorców w obrocie gospodarczym za granicą, zwiększa się również liczba zagranicznych wyroków zasądzających roszczenia od podmiotów mających siedzibę lub majątek na terytorium Polski. Podobna sytuacja ma miejsce w stosunku do dłużników, będących osobami fizycznymi. W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób wyegzekwować w Polsce zagraniczną wierzytelność wobec polskiego dłużnika (postępowanie egzekucyjne w Polsce).
Postępowanie egzekucyjne w Polsce – jak doprowadzić do wykonania niemieckiego orzeczenia?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w Polsce potrzebny jest tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności). Tytuł wykonawczy to dokument urzędowy, stwierdzający uprawnienie wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji. Tytuł wykonawczy składa się z dwóch elementów – tytułu egzekucyjnego oraz klauzuli wykonalności. Inaczej mówiąc, tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Tytułem egzekucyjnym jest na przykład:
– wyrok,
– postanowienie (zob. niem. Kostenfestsetzungsbeschluss),
– ugoda sądowa,
– akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

Oprócz tytułu wykonawczego należy przedłożyć także zaświadczenie, o które należy uprzednio wystąpić do sądu niemieckiego (europejski tytuł egzekucyjny lub zaświadczenie wydane w trybie regulacji rozporządzenia (WE) nr 1215/2012).

Europejski tytuł egzekucyjny    
Jeżeli spełnione są wymogi dla wydania europejskiego tytułu egzekucyjnego (zob. rozporządzenie (WE) nr 805/2004), o wydanie zaświadczenia należy zwrócić się do sądu, który wydał orzeczenie. W tym celu należy przedstawić bezsporność roszczenia o charakterze transgranicznym.  Zaletą tego zaświadczenia jest to, że faktycznie można prowadzić egzekucję z tytułu bez dalszego uznawania w Polsce.

Zaświadczenie wydane zgodnie z załącznikami do rozporządzenia (WE) nr 1215/2012        
Jeżeli istnieje niemiecki tytuł wykonawczy, ale brak jest zaświadczenia o europejskim tytule egzekucyjnym, np. dlatego, że roszczenie nie jest bezsporne, wówczas należy wystąpić do sądu niemieckiego, który wydał orzeczenie, o wydanie zaświadczenia w trybie art. 53 EuGVVO (rozporządzenie WE 1215/2012).

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu tłumaczenia, albowiem współpracujemy z tłumaczami języka niemieckiego.

Jeśli wierzyciel jest osobą prawną, potrzebny jest także aktualny wyciąg z rejestru handlowego. Dokument musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Przebieg postępowania egzekucyjnego

  • Jeżeli zdecydują się Państwo na wszczęcie postępowania egzekucyjnego w Polsce, najpierw prosimy o kontakt celem weryfikacji dokumentów, które znajdują się w Państwa posiadaniu.
  • W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy dokumenty są poprawne i kompletne. Często w niemieckich orzeczeniach zdarzają się błędy, w szczególności w oznaczeniu polskich dłużników.
  • Jeśli zdecydują się Państwo na udzielenie nam pełnomocnictwa, przygotujemy dwujęzyczne pełnomocnictwo, które należy podpisać i przesłać do nas pocztą wraz z oryginałami wszystkich dokumentów.
  • Po otrzymaniu i sprawdzeniu oryginałów dokumentów przekażemy je tłumaczowi przysięgłemu do przetłumaczenia na język polski.
  • Po skompletowaniu wszystkich dokumentów przygotujemy wniosek egzekucyjny, który następnie złożymy u komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
  • O postępach w sprawie egzekucyjnej będziemy Państwa informować na bieżąco.
  • Czas trwania postępowania egzekucyjnego zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Zazwyczaj trwa to kilka tygodni, np. jeśli dłużnik ma środki na rachunku bankowym.

Nasza Kancelaria chętnie pomoże Państwu także przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego z polskiego tytułu wykonawczego. Zapraszamy do kontaktu!

Treść artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.  Odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i aktualność publikowanych treści jest wyłączona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *