Testament

Napisanie testamentu przypomina trochę pisanie ostatniego fragmentu naszej autobiografii. Rozliczamy się ze swoim życiem, patrzymy wstecz i zostawiamy cząstkę siebie…

Napisanie testamentu nie należy do zadań łatwych i zbyt często jest odkładane w czasie.  Nie wiemy co przyniesie los, dlatego warto spisać swoją ostatnią wolę i nie pozostawiać przestrzeni dla rozwiązań ustawowych.

W szczególności w sprawach międzynarodowych pojawia się trudność ustalenia majątku należącego do zmarłego. Bliskie relacje polsko-niemieckie sprawiają, że dzisiaj coraz częściej do spadku wchodzą znajdujące się w Polsce i w Niemczech nieruchomości, rachunki bankowe, fundusze, ubezpieczenia itp.   Sama informacja w testamencie o tym co wchodzi w skład spadku może w takich międzynarodowych sprawach okazać się niezwykle przydatna.

Niniejszym artykułem rozpoczynam serię wpisów z zakresu polskiego prawa spadkowego. Na początek, kilka słów o tym, jakie są trzy podstawowe cechy testamentu w Polsce.

Trzy podstawowe cechy testamentu w Polsce

Testament jest czynnością prawną pozwalającą uregulować sytuację prawną majątku należącego do osoby fizycznej na wypadek śmierci. W różnych systemach prawnych wskazuje się na trzy cechy charakterystyczne dla testamentu. Jest to czynność prawna jednostronna, mortis causa, odwołalna. Wystąpienie tych trzech cech jest konieczne, aby dana czynność mogła być uznana za testament.

Analiza przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego pozwala scharakteryzować testament jako czynność prawną o następujących cechach: charakter mortis causa (art. 941 KC), odwołalność (art. 943 KC), jednostronność i ściśle osobisty charakter (art. 944 § 2 KC) oraz poddanie daleko posuniętym rygorom formalnym, których niedopełnienie powoduje nieważność testamentu (art. 958 KC).

Testament ma charakter mortis causa (czyli na wypadek śmierci), co oznacza, że w chwili jego sporządzenia nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Skutki te bowiem mogą nastąpić tylko w razie śmierci osoby, która sporządziła testament (testator). Po drugie, testator może w każdej chwili odwołać swój testament. Ściśle osobisty charakter wyraża się z kolei w ustawowym zakazie sporządzania oraz odwoływania testamentu przez przedstawiciela. Formalizm testamentu oznacza niemożliwość sporządzenia go w innej formie niż przewidziana ustawą.

Treść artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.  Odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i aktualność publikowanych treści jest wyłączona.