Testamenty szczególne: testament wojskowy

Ostatnim testamentem szczególnym jest testament wojskowy. Kodeks cywilny bardzo lakonicznie odnosi się do możliwości sporządzenia ostatniej woli w takiej właśnie formie i odsyła do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie testamentów wojskowych.

Testament wojskowy

Testament wojskowy może zostać sporządzony tylko w czasie wojny lub mobilizacji albo przebywania w niewoli, ponadto z tej formy testamentu mogą skorzystać tylko osoby wymienione w rozporządzeniu, tj.

  • żołnierze Sił Zbrojnych pełniący czynną służbę wojskową;
  • pracownicy cywilni zatrudnieni w Siłach Zbrojnych;
  • osoby cywilne towarzyszące Siłom Zbrojnym, a mianowicie członkowie personelu stowarzyszenia „Polski Czerwony Krzyż” i innych stowarzyszeń udzielających pomocy wojskowej służbie zdrowia, osoby wykonujące czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych, członkowie służb pomocniczych i inne osoby wykonujące świadczenia osobiste na rzecz Sił Zbrojnych.
  • inne osoby cywilne niż wymienione powyżej, jeżeli znajdują się na obszarze będącym pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo na jednostce pływającej Marynarki Wojennej lub na statku powietrznym należącym do Sił Zbrojnych.

Testament wojskowy może być sporządzony według jednej z następujących form:

  • spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie sędziemu wojskowemu, który spisuje ją w protokole z podaniem miejsca i daty jego sporządzenia, odczytuje protokół spadkodawcy i sporządza o tym wzmiankę; następnie protokół podpisują spadkodawca i sędzia, a jeżeli spadkodawca nie może się podpisać, sędzia wojskowy powinien zamieścić w protokole uwagę wyjaśniającą powód braku podpisu spadkodawcy;
  • spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie w obecności dwóch świadków jednocześnie obecnych, z których jeden spisuje wolę spadkodawcy, podając miejsce i datę jej spisania, a następnie tak sporządzony testament podpisują spadkodawca i dwaj świadkowie;
  • jeżeli spadkodawca nie może się podpisać, oświadcza ustnie swą ostatnią wolę w obecności trzech świadków jednocześnie obecnych, z których jeden spisuje wolę spadkodawcy, podając miejsce i datę jej spisania wraz z wyjaśnieniem powodu braku podpisu spadkodawcy; tak sporządzony testament po odczytaniu go spadkodawcy i dokonaniu o tym wzmianki podpisują wszyscy trzej świadkowie.

Treść artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.  Odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i aktualność publikowanych treści jest wyłączona.